Regulamin

REGULAMIN KLUBU MAGNUM

pkt I - DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ

§1. PRAWO WSTĘPU:

a) PRAWO WSTĘPU NA IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ KLUB MAGNUM IZDEBNIK MAJĄ:
- osoby, od 25 roku życia, 
- przedstawiciele prasy, radia, portali internetowych i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę, 
- przedstawiciele służb porządkowych, państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych i interwencji na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.

b) NA IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ KLUB MAGNUM IZDEBNIK WSTĘPU NIE MAJĄ:
- osoby poniżej 25 roku życia,
- osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
- osoby w stroju sportowym lub w glanach, bojówkach, mundurach itp... ,
- osoby, którym uprawniony pracownik lokalu odmówi prawa wstępu na imprezę - obsługa może odmówić wstępu do lokalu bez podania przyczyny,
- tancerki i tancerze erotyczni (dot. wieczory panieńskie / kawalerskie).

§2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKOWE:

a) UCZESTNICY IMPREZY ZOBOWIĄZANI SĄ:
- do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, 
- zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, 
- do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora imprezy oraz innych, uprawnionych pracowników lokalu,

b) Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwają służby porządkowe organizatorów oraz licencjonowana firma ochroniarska.

c) ZABRANIA SIĘ:
- wnoszenia do klubu napojów i alkoholu, przekąsek, jedzenia oraz innych produktów spożywczych oraz środków odurzających,
- wynoszenia z klubu przedmiotów będących własnością klubu np. szkoło, ozdoby itp.
- wnoszenia materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników zabawy.

d) W przypadku zakwestionowania przedmiotów, przy wnoszeniu ich na teren imprezy będą one odbierane przez służby porządkowe i przekazane uprawnionym organom.

e) Miejsca siedzące w lożach są płatne, opłata za miejsce siedzące jest odrębną opłatą i w żaden sposób nie łączą się z opłatą za wstęp do klubu.

f) Za rzeczy pozostawione poza szatnią lokal nie odpowiada.

g) Ponadto zakazuje się:
- wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez,
- rzucania wszelkimi przedmiotami,
- sprzedawania, reklamowania, akwizycji czy przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.

§3. POZOSTAŁE REGULACJE:

Decydując się na uczestnictwo w imprezach KLUB MAGNUM IZDEBNIK:

- Akceptują Państwo i zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulamin,
- Akceptują Państwo fakt nadzoru elektronicznego w postaci telewizji przemysłowej,
- Zgadzają się Państwo na publikacje swojego wizerunku w mediach elektronicznych w tym na stronach internetowych w celach reklamowych i promocyjnych klubu,
- Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji,
- W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje upoważniony pracownik lokalu,
- Zakup biletu lub wejście do klubu na imprezę niebiletowaną jest równoznaczne z akceptacją regulaminu,
- Ceny biletów imprez specjalnych mogą się różnić od cen biletów imprez cyklicznych,
- Adresy e-mail, które potwierdzają rezerwację loży lub oddanie głosu w konkursie czy potwierdzające inną aktywność na stronie klubu są automatycznie dodawane do listy newslettera KLUB MAGNUM IZDEBNIK,
- Uznaje się, że publikacja niniejszego regulaminu na internetowej stronie www.magnumizdebnik.pl jest podaniem go do publicznej wiadomości,
- Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

pkt II - KORZYSTANIE Z SZATNI

§1. ZASADY OGÓLNE:

- Szatnia jest płatna 1 zł od rzeczy, na jednym numerku-bloczku może znajdować się tylko jedna rzecz,
- Dodatkowo płatne 1 zł są: duże torby oraz wybieranie rzeczy „NA CHWILĘ”,
- Dowodem przyjęcia rzeczy na przechowanie jest wydanie numerka przez osobę do tego upoważnioną – szatniarza,
- Obowiązkiem klienta jest zabezpieczenie numerka przed kradzieżą lub zgubieniem,
- Za pozostawione w odzieży przedmioty: dokumenty, pieniądze, telefon komórkowy, czapka, szalik, rękawiczki ... etc., - KLUB MAGNUM IZDEBNIK nie ponosi żadnej odpowiedzialności,
- Zwrot rzeczy następuje w chwili zwrotu numerka,
- Osoba, która zagubi numerek może odebrać swoje rzeczy z szatni wyłącznie po zakończeniu imprezy, gdy wszyscy inni klienci opuszczą klub oraz po wskazaniu detali umożliwiających rozpoznanie odzieży. Wydaniu rzeczy towarzyszy wypełnienie formularza: spisanie danych osobowych bezpośrednio z dowodu osobistego osoby odbierającej odzież oraz szczegółowe opisanie wszystkich przedmiotów będących w jej kieszeniach. Całość formalności dopełniać powinien wyraźny podpis minimum dwóch osób: odbierającej oraz szatniarza,
- Szatniarz ma prawo odmówić przyjęcia odzieży w przypadku gdy jej stan lub materiał, z którego jest uszyta mógłby uszkodzić inną odzież,
- Pozostawiając rzeczy w szatni dobrowolnie godzą się Państwo na przetrzymywanie ich do chwili OSOBISTEGO odbioru,
- Odbiór rzeczy pozostawionych w szatni, na terenie klubu lub zagubionych odbywa się w godzinach pracy KLUBU MAGNUM IZDEBNIK.

pkt III – REZERWACJIA LOŻY

§1. ZASADY OGÓLNE:

- Miejsca siedzące w lożach są płatne i poddawane rezerwacji,
- Klub w trakcie imprez cyklicznych udostępnia każdorazowo bezpłatne miejsca siedzące nie podlegające rezerwacji,
- Rezerwacje przyjmowane są maksymalnie z 2 tygodniowym wyprzedzeniem,
- Dokonanie rezerwacji nie jest równoznaczne z pozytywnym przejściem selekcji w klubie oraz nie ma związku z zakupieniem biletu wstępu,
- Odbiór rezerwacji powinien nastąpić do godz. 22:00 przy kasie klubu. Po upływie tego terminu rezerwacja traci ważność i zostaje anulowana oraz odsprzedana innym zainteresowanym gościom w klubie,
- Obowiązkiem rezerwującego jest powiadomienie o rezygnacji z rezerwacji,
- KLUB MAGNUM IZDEBNIK zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia tancerzy / tancerek na wieczory panieńskie czy kawalerskie.

§2. REZERWACJA LOŻY:

- Rezerwacji loży można dokonywać online na stronie klubu www.magnumizdebnik.pl,
- Osoba przyjmująca rezerwację ma prawo odmówić jej przyjęcia gdy cel rezerwacji stanowczo odbiega od profilu klubu,
- Rezerwacja ONLINE jest możliwa 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem czasu przerw technicznych niezależnych od administratora,
- Rezerwacja online jest ważna po zaakceptowaniu maila zwrotnego wysłanego przez system rezerwacji oraz dokonaniu płatności za rezerwację online. Zaleca się wydrukowanie maila zwrotnego celem potwierdzenia rezerwacji przy jej odbiorze,
- Rezerwacji online w dniu imprezy można dokonywać wyłącznie do godziny 19:00,

§3. PŁATNOŚĆ:

- Klub Magnum Izdebnik świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie rezerwacji loży on-line za pośrednictwem systemu płatniczego PayU https://www.payu.pl/
- Rezerwacji w serwisie www.magnumizdebnik.pl, dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza oraz zlecenie wymaganej płatności, jeżeli wymagają tego warunki cenowe oferty.
- Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).
- Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji on-line. Jeżeli dokonanie płatności jest warunkiem jej potwierdzenia, klient zostanie o tym poinformowany. Rezerwacja uważana jest za gwarantowaną, wyłącznie po dokonaniu przedpłaty w wysokości ustalonej przez klub. Wysokość przedpłaty określona jest w warunkach oferty cenowej.
- System generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na podany adres e-mail.
- Cennik rezerwacji standardowej zamieszczony jest w zakładce rezerwacje na stronie klubu www.magnumizdebnik.pl, może ulegać on zmianie w przypadku imprez tematycznych, co każdorazowo podawane będzie do informacji publicznej,
- Rezerwacja loży (w tym opłata) dokonywana jest poprzez system rezerwacji on-line dostępny na stronie internetowej klubu. W miarę wolnych miejsc możliwa jest również rezerwacja loży na miejscu, w dniu imprezy.
- Opłacenie loży jest gwarancją wyłączności na dane miejsce siedzące do końca imprezy - mają Państwo prawo wyprosić z zarezerwowanej loży nieznajome osoby lub poprosić o to pracowników ochrony.

§ 4. ZWROTY I REKLAMACJE:

- Dokonując anulacji rezerwacji na najpóźniej 7 dni przed planowaną imprezą, osoba zamawiająca nie ponosi żadnych kosztów tej operacji.
- Dokonując anulacji rezerwacji w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną imprezą, osoba zamawiająca otrzymuje zwrot w wysokości 50% przedpłaty.
- Dokonując anulacji rezerwacji na mniej niż 24 godziny przez planowaną imprezą, zamawiającemu nie przysługuje zwrot przedpłaty.
- Właściwy sposób dokonywania anulacji następuje poprzez wiadomość e-mail na właściwy dla miejsca odbywania się imprezy adres klubu: biuro@magnumizdebnik.pl
- Reklamacji rezerwacji można dokonywać poprzez wiadomość e-mail na właściwy dla miejsca odbywania się imprezy adres klubu: biuro@magnumizdebnik.pl
- Reklamacja zostanie rozpatrzona w czasie 14 dni od dnia dostarczenia wiadomości na właściwy adres email.
- Osoba dokonująca rezerwacji ma 14 dni na zwrot/odstąpienie od umowy bez podania przyczyny bądź odniesienie się do ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, art. 27

Polityka Prywatności

Handel Obwoźny Art.Przemysł.i Meblami IMPORT-EKSPORT, MAGNUM CLUB Moskała Grzegorz

§1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

§2. Administratorem Danych Osobowych jest Handel Obwoźny Art.Przemysł.i Meblami IMPORT EKSPORT, MAGNUM CLUB Moskała Grzegorz.

§3. W naszym Sklepie zbieramy następujące dane osobowe:
-imię i nazwisko – podczas składania rezerwacji, niezbędne do składania rezerwacji oraz kontaktu;
-nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zleceń;
-adres email – poprzez email wysyłane jest potwierdzenie zamówienia oraz ewentualny kontakt;
-adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych)
-cookies – Serwis wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń.

Adresy IP oraz informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych, a także mogą być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Można zgodzić się na to, aby wskazane powyżej dane zostały zapamiętane i mogły być bez powtórnego wpisywania używane przy następnych odwiedzinach na stronach Serwisu internetowego. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta w sposób opisany w § 7 niniejszego dokumentu, to jest poprzez przesłanie e–mail na adres biuro@magnumizdebnik.pl lub listem poleconym na adres: Handel Obwoźny Art.Przemysł.i Meblami IMPORT EKSPORT, MAGNUM CLUB Moskała Grzegorz.

Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

O ile wyrazili Państwo na to zgodę, podany przez Państwa adres e¬mail będzie wykorzystywany w celach marke¬tingowych własnych produktów Handel Obwoźny Art.Przemysł.i Meblami IMPORT EKSPORT, MAGNUM CLUB Moskała Grzegorz. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta w sposób opisany w § 7 niniejszego dokumentu, to jest poprzez przesłanie e–mail na adres biuro@magnumizdebnik.pl lub listem poleconym na adres: Handel Obwoźny Art.Przemysł.i Meblami IMPORT EKSPORT, MAGNUM CLUB Moskała Grzegorz.

§4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach: -dokonując rezerwacji na stronie należy podać dane służące do zidentyfikowania Rezerwującego; -rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna, dane przechowywane są w bazie, aby umożliwić i ułatwić weryfikację rezerwacji.

§5. Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do zgłoszenia prośby o ich usunięcie lub nie korzystania z naszego serwisu. Prośby o usunięcie danych należy kierować na adres biuro@magnumizdebnik.pl

§6. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem współpracujących z klubem operatorów systemów płatności, które realizują płatności za rezerwacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych współpracującym ze Sklepem firmom danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkowników Serwisu danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym orga¬nom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Nie przechowujemy również danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.

§7. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Użytkownik Serwisu ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych w każdym czasie. W tym celu należy skorzystać z właściwych zakładek w serwisu internetowego, przesłać e–mail na adres biuro@magnumizdebnik.pl lub listem poleconym na adres: Handel Obwoźny Art.Przemysł.i Meblami IMPORT EKSPORT, MAGNUM CLUB Moskała Grzegorz.